rejestracja domen rejestracja domeny rejestracja

 

 Dodaj do ulubionych  Ustaw jako startową

Domenyonline.pl - Rejestracja domen internetowych .pl i .eu

 

 ZALOGUJ

 Napisz do nas

 

 

1. Definicje:

Usługodawca: Firma o12.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Medweckiego 17, NIP 6751544465, REGON 364413266, KRS 0000617577, wysokość kapitału zakładowego: 5.150 zł, zwany dalej także domenyonline.pl,

Klient, Usługobiorca, Zamawiający, Nabywca, Abonent: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę w różnych miejscach, w ramach terytorium Polski, która posiada zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, a po przejściu procedury zamówienia i aktywacji ma dostęp do usług oferowanych przez domenyonline.pl, bez ograniczeń czasowych lub ilościowych, jak również podmiot, który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot, na rzecz którego przez osobę, instytucję lub firmę trzecią została zawarta taka umowa,

Konsument - osoba fizyczna, na rzecz której zawarto umowę o świadczenie usług, lub która zawarła umowę o świadczenie usług, w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową,

Domena, nazwa internetowa: ciąg znaków alfanumerycznych, będący unikalnym adresem w Internecie,

Regulamin: niniejszy regulamin świadczenia usług przez domenyonline.pl,

Formularz rejestracji, Formularz zamówienia: formularz dostępny przy składaniu zamówienia przez Klienta w systemie Usługodawcy, pozwalający na bezpieczne przekazanie zamówienia Klienta oraz danych Klienta do Usługodawcy poprzez sieć Internet,

Aktywacja usługi, aktywacja domeny, włączenie domeny: potwierdzenie przez Usługodawcę uruchomienia usługi zamówionej poprzez Formularz rejestracji przez Klienta,

Polityka prywatności: stanowisko Usługodawcy w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych lub innych danych powierzonych przez Klienta Usługodawcy za pomocą Formularza zamówienia lub w jakikolwiek inny sposób, określone w specjalnym spisie udostępnionym na stronie WWW: https://www.netlook.pl/politykaprywatnosci.htm,

Polityka bezpieczeństwa: stanowisko Usługodawcy w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych związanych z korzystaniem z usług oferowanych przez domenyonline.pl przez Klienta, określone w specjalnym spisie udostępnionym na stronie WWW: https://www.netlook.pl/politykabezpieczenstwa.htm,

2. Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest niezbędnym warunkiem rejestracji domeny. Do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox w wersji aktualnej lub inną równorzędną przeglądarkę internetową.

3. Usługodawca ma prawo, w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym dla jej wykonania, przekazać dane osobowe Klienta następującym podmiotom:
a. Consulting Service Sp. z o. o., ul. Domaniewska 35A lok. 1B, KRS: 0000472592
b. Onlinenic, Inc. 3027 Teagarden St., San Leandro, CA 94577, USA

4. Wszelkie działania zmierzające do rejestracji/aktywacji domeny następują w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty w systemie Usługodawcy lub w innym terminie, wcześniej ustalonym z Usługodawcą przez Klienta.

5. W przypadku braku możliwości wykonania usługi przez Usługodawcę, po dokonaniu wpłaty przez Klienta, Klient ma prawo do zamówienia innej usługi w ramach dokonanej już wpłaty lub zwrotu pieniędzy.

6. Opłata za aktywację jakiejkolwiek usługi na rzecz Klienta jest wnoszona za cały okres i nie podlega zwrotowi, jeżeli Klient wcześniej rezygnuje z użytkowania domeny. Opłata ta nie obejmuje opłat związanych z dostępem do sieci Internet (koszty połączenia telefonicznego, zakup sprzętu, dzierżawy łącza stałego itp.).

7. W przypadku wszystkich rejestrowanych przez Usługodawcę domen, wliczone są już opłaty dla organizacji je obsługujących.

8. Rejestracja domeny za pośrednictwem Usługodawcy następuje na okres 1 roku (lub dowolny inny, który zostanie określony w korespondencji po między Usługodawcą a Klientem lub podczas składania zamówienia na daną domenę przez Klienta poprzez Formularz zamówienia i zaakceptowany przez Usługodawcę) i jest liczona od daty wysłania stosownych informacji o aktywacji usługi na rzecz Kupującego, pocztą elektroniczną przez Usługodawcę, na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu zamówienia.

9. Po wniesieniu opłaty Klient staje się prawnym dysponentem domeny i może nią dowolnie rozporządzać. Płatności za domeny dokonywane są formie przedpłat na wyznaczony okres abonamentowy i w przypadku rejestracji domeny nie podlegają wycofaniu. Przedłużenie domeny może odbyć się po opłaceniu abonamentu na następny okres rozliczeniowy, wyznaczony przez Usługodawcę. W przypadku nie opłacenia abonamentu za utrzymanie domeny w kolejnym okresie rozliczeniowym, domena z końcem poprzedniego okresu abonamentowego jest wygaszana i przechodzi w 10 dniowy okres reklamacyjny. W ciągu tego 10 dniowego okresu reklamacyjnego, Klientowi przysługuje prawo wnioskowania o umożliwienie przez Usługodawcę ponownego włączenia domeny, niemniej Usługodawca nie gwarantuje ponownego włączenia domeny i zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia od Klienta opłaty za utrzymanie domeny w kolejnym okresie abonamentowym.

a) Rejestracja domen za pośrednictwem Usługodawcy odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w regulaminach na stronach NASK (domeny polskie) – http://www.dns.pl, ICANN (organizacja ustanawiająca zasady nadrzędne rejestrowania i zarządzania domenami globalnymi) - http://www.icann.org/; w przypadku domeny .eu stosowne są przepisy EURid dostępne pod adresem: http://www.eurid.eu/

b) Rejestracja domen przez Usługodawcę odbywa się na warunkach promocyjnych, które pozwalają na zarejestrowanie wybranej przez Klienta domeny w cenie niższej niż koszt odnowienia tej domeny, w szczególnym przypadku w tej samej cenie co koszt odnowienia domeny. Przez odnowienie domeny rozumie się wniesienie opłaty za kolejny okres rozliczeniowy utrzymania domeny. Podstawą do rejestracji wybranej przez Klienta domeny jest znajomość i akceptacja niniejszego Regulaminu. Usługodawca gwarantuje, że zamówiona przez Klienta domena będzie aktywowana w cenie przedstawionej przez Usługodawcę w cenniku dostępnym na stronie www.domenyonline.pl, w przypadku dokonania płatności przez Klienta, która zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Usługodawcy.

c) Transfery domen zarejestrowanych przez domenyonline.pl lub poprzez firmę, z którą Usługodawca zawarł umowę partnerską, są płatne w przypadku przeniesienia do innego usługodawcy. Opłata ta jest znoszona po okresie 1 roku od daty rejestracji i po tym okresie transfer jest bezpłatny. Wysokość opłaty wynosi 90 zł netto. Dotyczy to wszystkich domen rejestrowanych za pośrednictwem na zlecenie Klienta. Opłata umowna za transfer domeny wg niniejszego podpunktu Regulaminu nie ogranicza praw Klienta do dysponowania domeną.

d) Złożenie przez Klienta wniosku o wydanie kodu authinfo dla domeny przed upływem 1 roku od momentu zarejestrowania przez Klienta domeny za pośrednictwem systemu Usługodawcy, traktuje się jako wniosek o opuszczenie systemu Usługodawcy i wytransferowanie domeny, tym samym wniosek podlega warunkom określonym w pkt 9c niniejszego Regulaminu.

e) W przypadku domen z grupy obsługiwanej przez NASK stosuje się następującą zasadę: w przypadku, gdy zamówienie domeny jest realizowane na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, potwierdzającą swoją tożsamość w Formularzu zamówienia poprzez podanie numeru PESEL, dane w bazie WHOIS NASK nie będą prezentowane; w pozostałych przypadkach dane firmy oraz reprezentanta tej firmy będą prezentowane w bazie WHOIS NASK na warunkach określonych przez NASK: https://www.dns.pl/regulamin.html. W przypadku domeny .eu warunki dotyczące bazy WHOIS podane są pod adresem: https://eurid.eu/d/22397/whois_policy_pl.pdf. W przypadku domen globalnych .com, .net, .org, .biz, .info dane Abonenta domeny są jawnie publikowane w systemie WHOIS zgodnie z zasadami ICANN, dostępnymi pod adresem: https://whois.icann.org/en/primer#field-section-3.

f) W granicach dopuszczalnych prawem Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku rejestracji domeny przez Klienta. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji zamówionej przez Klienta domeny, w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę (np. z przyczyn uprzedniego zarejestrowania danej nazwy domeny u innego usługodawcy). Domeny z grupy domen obsługiwanych przez NASK podlegają czasowej rezerwacji, która jest wykonywana w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia na daną domenę przez Usługodawcę. W przypadku domen europejskich oraz globalnych .com, .net, .org, .info, .biz Usługodawca nie wykonuje rezerwacji danej domeny globalnej, zamówionej przez Klienta, oraz uzależnia wykonanie rejestracji domeny i przedłużenia okresu jej ważności od wpływu należnych środków na swój rachunek bankowy. W takim przypadku rejestracja lub odnowienie domeny globalnej następuje w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy, o ile taka operacja w danym momencie będzie możliwa do wykonania.

g) Usługodawca odpowiada wobec Abonenta za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi utrzymania domeny internetowej zamówionej przez Abonenta. Szkoda poniesiona przez Abonenta, za którą domenyonline.pl na podstawie postanowień Regulaminu może ponosić odpowiedzialność nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Abonenta korzyści. Wysokość odszkodowania jakie przysługuje Abonentowi w wyniku szkody powstałej wskutek okoliczności, za które domenyonline.pl ponosi odpowiedzialność, jest w każdym przypadku ograniczona do wysokości opłaty wniesionej przez Abonenta - tj. do kwoty rocznego abonamentu utrzymania domeny internetowej, która jest przedmiotem reklamacji. Ograniczenia nie dotyczą Konsumenta.

10. Klient jest zobowiązany do wpisania prawidłowych danych podczas rejestracji domeny, korzystania z usługi nie naruszając przepisów prawa, w tym praw innych osób oraz akceptacji i przestrzegania niniejszego regulaminu. Klient musi być osobą pełnoletnią (mieć ukończone 18 lat). W przypadku zamówień składanych przez osoby nie będące podmiotami gospodarczymi lub osobami prawnymi, stosownym wyznacznikiem pełnoletności Klienta jest podany w zamówieniu numer PESEL. Usługodawca w dowolnym momencie może zażądać od Klienta potwierdzenia prawidłowości wpisanych danych na zamówieniu. Każdorazowa zmiana danych Abonenta usługi wymaga zachowania formy pisemnej, po wcześniejszym uzgodnieniu tej kwestii z Biurem Obsługi Klienta domenyonline.pl. Zmiana danych wprowadzona przez Abonenta w Panelu zarządzania domenami systemu domenyonline.pl skutkuje wyłącznie zmianą danych rozliczeniowych dotyczących posiadanych przez Abonenta usług, nie skutkuje zmianą danych dysponenta już zarejestrowanych bądź rejestrowanych w przyszłości domen.

11.Usługodawca zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia usługi w okresie opłaconego abonamentu oraz w ramach dostępności usługi realizowanej na rzecz Klienta.

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego odłączenia dostępu do systemu zarządzania domenami, jeżeli taką sytuację powodują względy awarii systemu informatycznego Usługodawcy lub inne względy, wymagające odłączenia systemu informatycznego Usługodawcy. W takim przypadku Klient ma prawo domagać się od Usługodawcy zwrotu wpłaty za usługę w wysokości proporcjonalnej do czasu, w którym usługa świadczona na jego rzecz przez Usługodawcę nie jest dostępna, o ile Usługodawca nie zawarł innego porozumienia w tej sprawie z Klientem i o ile brak dostępu do usług powstaje w wyniku okoliczności, za które Usługodawca lub podmioty świadczące usługi na rzecz Usługodawcy ponoszą odpowiedzialność i przerwa w dostępie przekracza okres 3% czasu, na jaki została zawarta umowa między Klientem i Usługodawcą potwierdzona wystawieniem przez Usługodawcę faktury VAT za usługę na rzecz Klienta. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczenia nazwy Klienta niebędącego Konsumentem i adresu jego serwisu www na liście referencyjnej, o ile Klient niebędący Konsumentem nie wyraził sprzeciwu.

13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie lub zajęcie domeny zamówionej przez Klienta, przez inny podmiot niż Usługodawca. Przyjęcie zamówienia przez Usługodawcę nie jest równoznaczne z rezerwacją lub rejestracją domeny na rzecz Klienta.

14. Wyciąg z Polityki Prywatności i Polityki Bezpieczeństwa: Zgodnie z art.23 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) decydując się na jakiekolwiek usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez systemy informacyjne domenyonline.pl oraz serwisu netlook.pl administrowane przez Usługodawcę. Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania zasady prywatności wszystkich swoich Klientów i nieudzielania informacji o ich danych osobowych innych firmom, chyba że taką konieczność stwarza realizowane zamówienie dla Klienta lub taka konieczność podyktowana jest względami prawnymi (w tym względami określonymi w dowolnym punkcie niniejszego Regulaminu). domenyonline.pl używa powierzonych danych osobowych/firmowych/korespondencyjnych wyłącznie do celów księgowych oraz prowadzących do wywiązania się z zamówionej/zakupionej przez Klienta usługi. Dane osobowe przetwarzają przeszkoleni pracownicy. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Usługobiorcę oraz podmioty wymienione w pkt 3, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926).

15. Wszelkie czynności związane z korzystaniem z usług są przez Usługodawcę zapisywane i archiwizowane. Zakres wykorzystania tych informacji ogranicza się do: działań technicznych (np. diagnostyka funkcjonowania sprzętu i oprogramowania), prezentowania ich użytkownikowi - właścicielowi konta (w postaci statystyk oglądalności, spisu wysłanych powiadomień itp.), publikowania zbiorczych zestawień uniemożliwiających identyfikację pojedynczego użytkownika (np. liczba równoległych połączeń z serwerem pocztowym domenyonline.pl w danym momencie). Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, na żądanie organów ścigania (prokuratura, policja) każdy podmiot gospodarczy (w tym domenyonline.pl) ma obowiązek udostępnienia posiadanych informacji.

16. W przypadku, gdy Klientem jest firma/instytucja, na adres e-mail podany w zamówieniu przez Klienta zostanie przesłana faktura VAT za usługę w formacie PDF do samodzielnego wydruku. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, legitymująca swoją tożsamość numerem PESEL podanym w Formularzu zamówienia, faktura VAT w formacie PDF zostanie wysłana tylko na wyraźne żądanie Klienta, które musi być przesłane do Usługodawcy w formie pisemnej lub elektronicznej na adres email Biura Obsługi Klienta domenyonline.pl podany na stronie https://domenyonline.pl/kontakt.php. W związku z powyższym, Klient akceptuje przesyłanie, w tym udostępnianie, przez domenyonline.pl faktur w formie dokumentów elektronicznych (jako dokument PDF). Cofnięcie akceptacji może odbyć się w formie pisemnej lub elektronicznej na adres email Biura Obsługi Klienta domenyonline.pl podany na stronie https://domenyonline.pl/kontakt.php.

17. W przypadku wyrażenia takiej woli przez Klienta, Usługodawca zobowiązuje się do przesłania Klientowi faktury VAT listem tradycyjnym (poprzez Pocztę Polską), przesyłką ekonomiczną, nierejestrowaną. Na żądanie Klienta istnieje również możliwość wysyłki przez Usługodawcę faktury VAT listem poleconym (przesyłka rejestrowana) - opłata za wysyłkę faktury VAT listem poleconym wynosi 5 zł; opłatę za dostarczenie faktury VAT listem poleconym (przesyłką rejestrowaną) pokrywa Klient.

18. Korzystając z dowolnych usług oferowanych przez domenyonline.pl, Klient potwierdza znajomość Polityki Bezpieczeństwa oraz Polityki Prywatności, które to regulacje są stosowane przez Usługodawcę i stanowią integralny element niniejszego Regulaminu. Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu Klient akceptuje warunki Polityki Bezpieczeństwa oraz Polityki Prywatności domenyonline.pl. Regulacje te dostępne są na następujących stronach WWW:
a. Polityka Bezpieczeństwa: https://www.netlook.pl/politykabezpieczenstwa.htm
b. Polityka Prywatności: https://www.netlook.pl/politykaprywatnosci.htm

19. Wszelkie znaki handlowe oraz towarowe (w tym loga firm, oprogramowania itp.) są prezentowane na stronach serwisu domenyonline.pl wyłącznie w celach informacyjnych i z zachowaniem pełnego prawa do edycji/usuwania przez ich właścicieli.

20. Reklamacja Abonenta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi powinna zostać przesłana na adres korespondencyjny domenyonline.pl w formie pisemnej i zawierać: dane Abonenta, rodzaj świadczonej usługi, zarzuty wraz z uzasadnieniem oraz proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji, jaki jest oczekiwany przez Usługobiorcę. Usługodawca zobowiązuje się do odpowiedzi na zgłoszoną przez Abonenta reklamację w terminie 14 dni od momentu otrzymania przedmiotowej reklamacji. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Usługodawcy przez osoby trzecie, Usługodawca przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy Konsumentów.

21. W przypadku pojawienia się sporów wynikających z realizacji Usługi przez domenyonline.pl, Abonent niebędący Konsumentem zobowiązany jest do wyczerpania procedury reklamacyjnej opisanej punkcie 17 niniejszego Regulaminu.

22. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie lub wydanie nowego Regulaminu w następujących przypadkach:
a. zmiana przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony konsumentów,
b. zmiana warunków technicznych świadczenia usługi,
c. zmiana warunków oraz cen świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Usługodawcy niezbędnych do świadczenia usług,
d. zmiana w zakresie oferty świadczonych usług, zmiany organizacyjne lub przekształcenia prawne Usługodawcy, w tym także zmiana podmiotu właścicielskiego wobec Usługodawcy, przy czym zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Usługodawcy lub zmiana firmy nie stanowi zmiany umowy.

23. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, Usługodawca zobowiązany jest poinformować Klienta o dokonanych zmianach na co najmniej 14 dni przed datą ich wejścia w życie. Usługodawca poinformuje Klienta o zmianach, o których mowa w zdaniu poprzednim za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksu - w zależności od wyboru Usługodawcy. Postanowienia nowego regulaminu wiążą druga stronę, jeżeli nie złoży ona oferty wcześniejszego rozwiązania umowy. Klient będący Konsumentem ma prawo do złożenia oferty wcześniejszego rozwiązania umowy w terminie 14 dni od chwili poinformowania przez Usługodawcę o zmianach. Termin ten dla Klienta niebędącego Konsumentem wynosi 7 dni. Oferta powinna zostać sporządzona w formie pisemnej. Powyższy rygor nie dotyczy Konsumentów. W przypadku skutecznego złożenia oferty
Usługodawca ma prawo do:
- przyjęcia takiej oferty za zwrotem opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych świadczeń,
- odrzucenia takiej oferty i dalszego świadczenia usługi na dotychczas obowiązujących zasadach do końca bieżącego okresu abonamentowego usługi.

Usługodawca poinformuje Klienta drogą pisemną o zajętym stanowisku co do złożonej oferty.

24. Zmiany Regulaminu prowadzące do zaprzestania świadczenia usług obowiązują dopiero z upływem okresów abonamentowych.

25. Postanowienia regulaminu stosuje się z uwzględnieniem norm bezwzględnie obowiązujących regulujących stosunki prawne z Konsumentami.

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

27. Regulamin w wersji z dnia 28.12.2017 roku.© domenyonline.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Więcej: Polityka wykorzystywania cookie.
domenyonline.pl Logowanie do systemu